Dnes je neděle 25.8.2019

Základní informace

Název: Základní škola a mateřská škola Žinkovy, příspěvková organizace
Identifikátor: 650 047 605
Adresa: ZŠ a MŠ Žinkovy, Žinkovy 49, 335 01, Nepomuk
 ID datové schránky:  bgsmjf4
Ředitelka: Mgr. Marie Černá tel.: 371 593 123
Zástupkyně pro MŠ: Lenka Přerostová tel.: 371 593 377
Výchovná poradkyně: Mgr. Šárka Skalová    
Vedoucí školní jídelny: Hana Punčochářová tel.: 371 593 378

Školská rada:

01. 01. 2018-31. 12. 2020

Olga Kovářová

   
Marcela Zábranová
Josef Karhan
Petr Štampach
Mgr. Jana Brožíková
Mgr. Šárka Skalová

Základní škola a mateřská škola Žinkovy je zařízení, jehož zřizovatelem je městys Žinkovy.

Škola sídlí v historické klasicistní budově na břehu rybníka Labuť, do jejíž rekonstrukce obec vložila v posledních letech velké prostředky. Rekonstrukce podle finančních možností stále pokračuje. V roce 2008/09 byl realizován projekt Zateplení budovy ZŠ a MŠ v městysi Žinkovy. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí. V roce 2009 byla vybudována úpravna vody, opravena střecha hospodářských budov, zdivo v tělocvičně a šatně a rovněž byly vybudovány nové toalety s umývárnou v MŠ. To vše bylo zaplaceno z dotace Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Součástí školy je školní jídelna, školní družina a mateřská škola. Základní škola vlastní odbornou pracovnu pro výuku fyziky a chemie, ve které byla provedena rekonstrukce podlahy, učebnu informatiky, tělocvičnu, dílnu pro údržbáře, školní zahradu a školní hřiště. Tělocvična, ve které je rovněž nová podlaha, i školní zahrada slouží také mateřské škole. V části školní zahrady se nachází hřiště s hracími prvky, které bylo vybudované za pomoci prostředků Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

O prázdninách 2013 (díky finančnímu daru, který škola dostala od paní Marie Špačkové) byly vyměněny zářivky ve všech učebnách, kancelářích a tělocvičně; učebna fyziky byla vybavena novým stolem, ve školní družině byly renovovány parkety, v oknech máme žaluzie, na školní zahradě doskočiště a v mateřské škole nový nábytek a koberec.

V červenci 2013 byl ukončen projekt EU peníze školám. Vyučující  vyrobili celkem 15 sad digitálních učebních materiálů. Každá sada obsahuje 20 materiálů. Všechny tyto materiály jsou využívány ve výuce.  Za získané peníze jsme vybavili školu projektory a dvěma interaktivními tabulemi. Vyučující mají k dispozici notebooky.

Dále se naše škola stala příjemcem dotace Plzeňského kraje. Z přidělené dotace byly zakoupeny tzv. bezpečné branky.

V roce 2014 byly zrekonstruovány toalety pro zaměstnance a během prázdnin byly nově vymalovány chodby.

V srpnu roku 2015 byly zahájeny práce na opravě římsy, které byly na podzim dokončeny.

V srpnu roku 2016 byla z rozpočtu městyse uhrazena výměna všech dveří v přední části budovy - vchod do MŠ, ZŠ a ŠD.

O prázdninách 2017 byla vyměněna dlažba na chodbách v části u školní družiny a vyřešeny nefunkční odpady v této části.

V roce 2018 byly v přízemí zrekonstruovány toalety pro dívky a z jednoho kabinetu byla vybudována knihovna. Rovněž pokračuje výměna tabulí a nábytku.

Děkuji za poskytnuté finanční prostředky a za práci všem, kteří se podíleli na vylepšení podmínek pro výuku.                

K 1. 10. 2018 má škola 135 žáků v 8 třídách. Žáci 4. a 5. ročníku jsou spojeni do V. třídy. V 1. až 9. ročníku se vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Učíme se pro život“. Od 3. ročníku je povinný cizí jazyk angličtina. Od 6. ročníku se vyučuje rovněž němčina. Žáci 8. a 9. ročníku mají volitelný předmět sportovní hry a německou konverzaci.

Zapojili jsme se do dotačního tituli MŠMT Šablony II. Tento projekt bude probíhat v následujících dvou letech.

Škola vyučuje žáky s vývojovými poruchami učení a chování podle individuálních vzdělávacích plánů, některým dle doporučení pomáhá při výuce asistent pedagoga. Na doporučení pedagogicko-psychologické poradny sem dojíždějí i žáci z okolí.

Důraz je kladen na využití volného času žáků, zvláště na sportovní a kulturní aktivity.

Kapacita mateřské školy je 28 dětí. Nyní dochází 25 dětí, které zde mohou pobývat podle zájmu rodičů od 6:00 hodin do 16:00 hodin. 

Školní družinu navštěvuje 50 žáků z 1. až 4. ročníku, a proto i nadále funguje 2. oddělení na dobu, kdy je zde žáků nejvíce. V provozu je tzv. ranní družina v době od 6:30 hodin do 7:30 hodin a odpolední družina od 11:30 hodin do 15:30 hodin.

 

Škola nabízí tyto zájmové kroužky:

Pondělí

 

   

Úterý

Doučování-NJ-6.-7. r. (ŠABLONY II)

Šikulky - použity dotace z programu - Edotace Plzeňský kraj 

Florbal

12:30

12:40

15:00 Nepomuk

Mgr. Šárka Skalová

Mgr. Lenka Čengeryová

Mgr. Marie Svejkovská

Středa

Šikulky - použity dotace z programu- Edotace Plzeňský kraj

Doučování 2. r. (ŠABLONY II)

 

12:40

12:45

Mgr. Lenka Čengeryová

Mgr. Pavla Böhmová

     
Čtvrtek

Čtenářský klub-1. st. (ŠABLONY II)

Čtenářský klub-2. st. (ŠABLONY II)

Doučování 3. r. (ŠABLONY II)

12:30

13:30

12:40

Mgr. Pavla Böhmová

Mgr. Eva Pavelková

Mgr. Lenka Čengeryová

Pátek
     
1 víkend v měsíci - Výletníci (Edotace-Plzeňský kraj)    Mgr. Lenka Čengeryová
 
     

ZVONĚNÍ

 hodina                                                                přestávka

    1.                     7:40  -  8:25                           8:25 – 8:35

    2.                     8:35  - 9:20                            9:20– 9:40

    3.                     9:40  - 10:25                          10:25 – 10:35

    4.                     10:35 - 11:20                         11:20 – 12:30

    5.                     11:30 – 12:15                         12:15 – 12:25

    6.                     12:25 – 13:10                         13:10 – 13:20

    7.                     13:20 – 14:05           

 

Škola úzce spolupracuje s:

 • Městysem Žinkovy ( www.zinkovy.cz )
 • Obcí Neurazy ( www.neurazy.cz )
 • ZŠ Nepomuk
 • Radou rodičů při ZŠ
 • Školskou radou
 • Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň
 • Pedagogicko-psychologickou poradnou Klatovy
 • Speciálně pedagogickým centrem Plzeň
 • Střediskem výchovné péče
 • Centrem primární prevence
 • Policií ČR
 • Lesy ČR, Lesní správa Klatovy
 • firmou Trakom Žinkovy
 • TJ Sokol Žinkovy
 • místním Mysliveckým sdružením LOVĚNA
 • SDH Žinkovy
 • MAS svatého Jana z Nepomuku
© 2005-2019  ZŠ Žinkovy