Nadpis ZŠ a MŠ Žinkovy
 
Dnes je pondělí 14.6.2021

Základní informace

Název: Základní škola a mateřská škola Žinkovy, příspěvková organizace
Identifikátor: 650 047 605
Adresa: ZŠ a MŠ Žinkovy, Žinkovy 49, 335 01, Nepomuk
 ID datové schránky:  bgsmjf4
Ředitelka: Mgr. Šárka Skalová tel.: 371 593 123
Zástupkyně pro MŠ: Lenka Přerostová tel.: 371 593 377
Výchovná poradkyně, metodik prevence: Mgr. Šárka Skalová  

 konzultační hodiny - středy - 6:30,

nebo po telefonické domluvě

Vedoucí školní jídelny: Hana Punčochářová tel.: 371 593 378

Školská rada:

01. 01. 2018-31. 12. 2020

Olga Kovářová

   
Marcela Zábranová
Josef Karhan
Petr Štampach
Mgr. Jana Brožíková
Mgr. Šárka Skalová

Pověřenec GDPR: JUDr. Daniel Baloun, advokát,

telefon: +420 737 883 526, e-mail: info@akbaloun.cz

 

Základní škola a mateřská škola Žinkovy je zařízení, jehož zřizovatelem je městys Žinkovy.

Škola sídlí v historické klasicistní budově na břehu rybníka Labuť, do jejíž rekonstrukce obec vložila v posledních letech velké prostředky. Rekonstrukce podle finančních možností stále pokračuje. V roce 2008/09 byl realizován projekt Zateplení budovy ZŠ a MŠ v městysi Žinkovy. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí. V roce 2009 byla vybudována úpravna vody, opravena střecha hospodářských budov, zdivo v tělocvičně a šatně a rovněž byly vybudovány nové toalety s umývárnou v MŠ. To vše bylo zaplaceno z dotace Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Součástí školy je školní jídelna, školní družina a mateřská škola. Základní škola vlastní odbornou pracovnu pro výuku fyziky a chemie, ve které byla provedena rekonstrukce podlahy, učebnu informatiky, tělocvičnu, dílnu pro údržbáře, školní zahradu a školní hřiště. Tělocvična, ve které je rovněž nová podlaha, i školní zahrada slouží také mateřské škole. V části školní zahrady se nachází hřiště s hracími prvky, které bylo vybudované za pomoci prostředků Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

O prázdninách 2013 (díky finančnímu daru, který škola dostala od paní Marie Špačkové) byly vyměněny zářivky ve všech učebnách, kancelářích a tělocvičně; učebna fyziky byla vybavena novým stolem, ve školní družině byly renovovány parkety, v oknech máme žaluzie, na školní zahradě doskočiště a v mateřské škole nový nábytek a koberec.

V červenci 2013 byl ukončen projekt EU peníze školám. Vyučující  vyrobili celkem 15 sad digitálních učebních materiálů. Každá sada obsahuje 20 materiálů. Všechny tyto materiály jsou využívány ve výuce.  Za získané peníze jsme vybavili školu projektory a dvěma interaktivními tabulemi. Vyučující mají k dispozici notebooky.

Dále se naše škola stala příjemcem dotace Plzeňského kraje. Z přidělené dotace byly zakoupeny tzv. bezpečné branky.

V roce 2014 byly zrekonstruovány toalety pro zaměstnance a během prázdnin byly nově vymalovány chodby, byla zakoupena 3. interaktivní tabule.

V srpnu roku 2015 byly zahájeny práce na opravě římsy, které byly na podzim dokončeny.

V dubnu 2016 byla pořízena 4. interaktivní tabule a v srpnu roku 2016 byla z rozpočtu městyse uhrazena výměna všech dveří v přední části budovy - vchod do MŠ, ZŠ a ŠD.

O prázdninách 2017 byla vyměněna dlažba na chodbách v části u školní družiny a vyřešeny nefunkční odpady v této části.

V roce 2018 byly v přízemí zrekonstruovány toalety pro dívky a z jednoho kabinetu byla vybudována knihovna. Rovněž pokračuje výměna tabulí a nábytku.

V červenci 2019 byly v 1. patře zrekonstruovány toalety pro dívky, ve třech třídách byly vyměněny tabule.

Děkuji za poskytnuté finanční prostředky a za práci všem, kteří se podíleli na vylepšení podmínek pro výuku.                

K 1. 9. 2019 má škola 146 žáků v 9 třídách.  Po více jak 20ti letech jsme si mohli dovolit mít pro každý ročník samostatnou třídu. V 1. až 9. ročníku se vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Učíme se pro život“. Od 3. ročníku je povinný cizí jazyk angličtina. Od 6. ročníku se vyučuje rovněž němčina. Žáci 8. a 9. ročníku mají volitelný předmět sportovní hry, německou konverzaci a psaní všemi deseti.

Zapojili jsme se do dotačního titulu MŠMT Šablony II. Tento projekt bude ukončen v příštím roce.

Škola vyučuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle individuálních vzdělávacích plánů, někteří mají doporučeny minimální výstupy, některým dle doporučení pomáhá při výuce asistent pedagoga. Na doporučení pedagogicko-psychologické poradny k nám dojíždějí i žáci z okolí.

Důraz klademe na využití volného času žáků, zvláště na dovednostní, sportovní a kulturní aktivity.

Kapacita mateřské školy je 28 dětí. Nyní dochází 27 dětí, které zde mohou pobývat podle zájmu rodičů od 6:00 hodin do 16:00 hodin. 

Školní družinu navštěvuje 50 žáků, a proto i nadále funguje 2. oddělení na dobu, kdy je zde žáků nejvíce. Bohužel vyšší kapacitu nemáme, a proto letos osm zájemců dostalo Rozhodnutí o nepřijetí do ŠD. V provozu je tzv. ranní družina v době od 6:30 hodin do 7:30 hodin, ta je pro všechny, a odpolední družina od 11:30 hodin do 15:30 hodin.

 

Od října do května škola nabízí tyto zájmové kroužky:

Pondělí

Čtenářský klub pro 1. st. (ŠABLONY II)

Doučování ČJ - 4. r. (ŠABLONY II)

 12:30-13:40

12:40-13:40

Mgr. Pavla Böhmová

Mgr. Lenka Čengeryová

Úterý

Doučování NJ - 7.-9. r. (ŠABLONY II)

Florbal

13:30-14:30

15:00 Nepomuk

Mgr. Šárka Skalová

Mgr. Marie Svejkovská

Středa

Čtenářský klub pro 2. st. (ŠABLONY II)

Keramika

 

13:30-15:00 

13:30-15:00

 

Mgr. Eva Pavelková

Mgr. Šárka Skalová

     
Čtvrtek

Doučování 3. r. (ŠABLONY II)

Šikulky - použity dotace z programu Edotace Plzeňský kraj 

 

Kroužek vědeckých pokusů (1.-5. r.)

12:30-13:30

12:40-13:40

13:40-14:40

12:30-13:30

Mgr. Pavla Böhmová

Mgr. Lenka Čengeryová

Mgr. Lenka Čengeryová

Lenka Skřivanová

Pátek
     
1 víkend v měsíci - Výletníci (Edotace-Plzeňský kraj)    Mgr. Lenka Čengeryová
 
     

ZVONĚNÍ

 hodina                                                                přestávka

    1.                     7:40  -  8:25                           8:25 – 8:35

    2.                     8:35  - 9:20                            9:20– 9:40

    3.                     9:40  - 10:25                          10:25 – 10:35

    4.                     10:35 - 11:20                         11:20 – 12:30

    5.                     11:30 – 12:15                         12:15 – 12:25

    6.                     12:25 – 13:10                         13:10 – 13:20

    7.                     13:20 – 14:05           

 

Škola úzce spolupracuje s:

 • Městysem Žinkovy ( www.zinkovy.cz )
 • Obcí Neurazy ( www.neurazy.cz )
 • ZŠ Nepomuk
 • Radou rodičů při ZŠ
 • Školskou radou
 • Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň
 • Pedagogicko-psychologickou poradnou Klatovy
 • Speciálně pedagogickým centrem Plzeň
 • Střediskem výchovné péče
 • Centrem primární prevence
 • Policií ČR
 • Lesy ČR, Lesní správa Klatovy
 • TJ Sokol Žinkovy
 • místním Mysliveckým sdružením LOVĚNA
 • SDH Žinkovy
 • MAS svatého Jana z Nepomuku
© 2005-2021  ZŠ Žinkovy